De centrale van de Belgische afbrekers

Het gebruik van deze site impliceert dat u de volgende voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd :1. Preambule


1) Deze Algemene Voorwaarden worden gesloten tussen: - Juan Van Steyvoort, 35 Avenue de Messidor, te 1180 Brussel; hierna genoemd "Het Bedrijf"

en

- enerzijds, de personen die lid willen worden van de internetgemeenschap "AutoRecup" en gebruik willen maken van de diensten die worden aangeboden door deze website, als verkoper hierna genoemd "de Verkoper"

- anderzijds, de personen die lid willen worden van de internetgemeenschap "AutoRecup" en gebruik willen maken van de diensten die worden aangeboden door deze website, als koper hierna genoemd "de Koper"

2) De diensten die op deze website worden aangeboden, bestaan met name uit het beschikbaar stellen van een virtuele uitwisselingsplaats en het vergemakkelijken van contacten tussen verkopers van tweedehands auto-onderdelen (auto's, fietsen, motorfietsen, bestelwagens, enz.) en potentiële geïnteresseerde kopers (particulieren en professionals). Deze diensten worden aangeboden door Het Bedrijf. Het gebruik of raadpleging van de diensten die door deze website worden aangeboden, hetzij gratis, hetzij tegen betaling, hetzij na het aanmaken van een gebruikersaccount, houdt in dat de Verkopers en Kopers onherroepelijk instemmen met en zich verbinden tot de naleving van deze Algemene Voorwaarden. Verkopers en Kopers hebben het recht om de Algemene Voorwaarden af te drukken en een kopie ervan te bewaren. Bovendien kan het gebruik van bepaalde diensten vereisen dat Verkopers en Kopers specifieke voorwaarden accepteren, een gebruikslicentie verkrijgen of specifieke voorwaarden naleven die op de pagina's van deze diensten zijn vermeld. Behalve indien anders vermeld, zijn deze specifieke regels cumulatief van toepassing naast deze Algemene Voorwaarden.

3) Elke registratie op deze website vereist de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. Indien Verkopers en Kopers het niet eens zijn met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen zij zich niet te registreren. In het geval dat Verkopers en Kopers namens en voor rekening van hun werkgever handelen, garanderen zij dat zij de nodige delegatie en bevoegdheid hebben ontvangen voor een dergelijk engagement. Inderdaad, het lidmaatschap op deze website impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, die te allen tijde toegankelijk zijn op deze website, met name op het moment dat Verkopers en Kopers hun gegevens registreren.

4) Deze Algemene Voorwaarden vormen de enige overeenkomst tussen de partijen en prevaleren boven elk ander document. In het geval van een schending van een voorwaarde, wordt deze geacht te zijn verholpen in overeenstemming met de huidige praktijk. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Verkopers en Kopers worden per e-mail op de hoogte gesteld van wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden. Deze gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen worden gepubliceerd op deze Website en de gewijzigde en/of aangepaste bepalingen zullen automatisch van kracht worden vijftien (15) dagen na genoemde publicatie op genoemde Website. Een dergelijke wijziging of aanpassing van deze voorwaarden heeft echter geen invloed op contracten die vóór de datum van inwerkingtreding zijn aangegaan. Verkopers en Kopers die gebruik willen maken van de diensten van deze Website verklaren dat zij volledig rechtsbevoegd zijn om dit te doen. Het Bedrijf kan te allen tijde zijn juridische en/of morele persoonlijkheid wijzigen. In dit geval zullen Verkopers en Kopers per e-mail op de hoogte worden gesteld van deze wijziging. Voor informatie, vragen, advies of het volgen van bestellingen is de Klantenservice van het Bedrijf beschikbaar voor Verkopers en Kopers op het volgende e-mailadres: Admin@AutoRecup.be2. Aangeboden diensten


1) Deze website is een informatiemarktplaats die tot doel heeft om mensen (professionals of particulieren) die op zoek zijn naar gebruikte auto-onderdelen (auto, motor, fiets, bestelwagen, enz.) (hierna "Kopers" genoemd) in contact te brengen met mensen (professionals of particulieren) die dergelijke onderdelen aanbieden (hierna "Verkopers" genoemd). De onderneming maakt geen winst op transacties die via deze website worden uitgevoerd en kan daarom niet instaan voor de snelheid, toegankelijkheid en nauwkeurigheid van de op de website vermelde diensten of onderdelen, met name voor professioneel gebruik.
Kopers moeten zich registreren op deze website door het juiste formulier in te vullen. Vervolgens kunnen ze gratis al hun verzoeken om gebruikte onderdelen op deze website plaatsen.
Verkopers van gebruikte onderdelen die contact willen opnemen met Kopers moeten zich vooraf registreren op deze website met behulp van het juiste formulier en het aangegeven bedrag betalen (afhankelijk van het abonnementsplan dat de Verkopers hebben gekozen). Zodra deze twee voorwaarden zijn vervuld, kunnen Verkopers contact opnemen met Kopers en hen rechtstreeks een aanbieding doen via de website.

2) De informatie die door Kopers wordt ingevoerd, is hun eigen verantwoordelijkheid. Het bedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de authenticiteit van Kopers en Verkopers, noch met betrekking tot hun goede trouw, de werkelijkheid van hun verzoeken en aanbiedingen op de website, noch met betrekking tot de kwaliteit van de verkochte of gekochte onderdelen. Het bedrijf is uitsluitend verantwoordelijk voor het bij elkaar brengen van Kopers en Verkopers van gebruikte onderdelen en is NIET verantwoordelijk voor personen, verzoeken, onderdelen of hun goede werking.
Om deze reden verbinden Kopers en Verkopers zich ertoe om elk ernstig verzuim dat zij hebben waargenomen binnen 24 uur te melden aan het bedrijf, dat naar eigen goeddunken passende maatregelen zal nemen (zoals - maar niet beperkt tot - het verwijderen van het verzoek of het betrokken deel, juridische stappen ondernemen, opschorting van het abonnement van de Verkoper, enz.), zonder dat het bedrijf op enig moment aansprakelijk kan worden gesteld voor enig verzuim begaan door Verkopers en/of Kopers.

3) Het wachtwoord van Verkopers en Kopers waarmee ze zich kunnen identificeren om van deze diensten gebruik te maken, is persoonlijk en vertrouwelijk. Zij zijn als enigen verantwoordelijk voor het gebruik ervan en verbinden zich ertoe dit niet aan derden bekend te maken.
Verkopers en Kopers zijn volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder hun toegangscode worden uitgevoerd.

4) Alleen Kopers die zich regelmatig hebben geregistreerd op deze website mogen verzoeken om onderdelen op deze website plaatsen.
Wanneer een Koper een verzoek om onderdelen plaatst, moet hij een tekstuele, feitelijke, waarheidsgetrouwe en nauwkeurige beschrijving van het onderdeel en het voertuig verstrekken. Dit kan worden gedaan in een of meerdere talen die door de website worden aangeboden.
Er kunnen ook opmerkingen worden toegevoegd in het daarvoor bestemde opmerkingenveld van de beschrijvingspagina. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om elk verzoek om onderdelen te verwijderen dat niet in overeenstemming is met de aard van de website.

5) Door te reageren op een verzoek om onderdelen op deze website, garanderen en verklaren Verkopers het volgende:
- Zij hebben het recht om het onderdeel te verkopen en zijzelf of hun vertegenwoordiger hebben de wettelijke titel of uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar of pandhouder (indien van toepassing) om het onderdeel te verkopen;
- Het door hen aangeboden onderdeel komt perfect overeen met het verzoek dat op de website is geplaatst;
- De algemene voorwaarden die zij van toepassing achten in geval van verkoop;
Het plaatsen van een verzoek om onderdelen op deze website verplicht de Koper geenszins om deze te kopen. Daarentegen vormt elk aanbod van de Verkoper als reactie op een verzoek een juridisch bindend aanbod om het onderdeel aan de Koper te verkopen, op voorwaarde dat het aanbod geldig is aanvaard door de Koper. De Verkoper is dus verplicht de transactie aan te gaan als de Koper deze zonder voorbehoud heeft aanvaard, tenzij er een objectieve, legitieme en wettelijke reden is die de uitvoering ervan onmogelijk maakt, bijvoorbeeld als de Koper niet voldoet aan de algemene voorwaarden van het aanbod van de Verkoper of als de identiteit van de Koper niet kan worden geverifieerd.

6) Het bedrijf behoudt zich het unilaterale recht voor om een advertentie op deze website te weigeren of vroegtijdig uit te schakelen zonder vergoeding in de volgende gevallen:
- Een advertentie betreft een onderdeel dat al is verkocht of gekocht.
- Een beschrijvende tekst is in strijd met deze Algemene Voorwaarden.
- Een (of meerdere) foto('s) vertegenwoordigt (vertegenwoordigen) niet expliciet het model van het voertuig of het gevraagde onderdeel.
- Een advertentie vermeldt het adres van een andere website.
- Een advertentie is vals, met name met betrekking tot de locatie, het type voertuig of onderdeel, of een advertentie is illegaal.

7) Het bedrijf behoudt zich het unilaterale recht voor om de toegang tot de gehele of gedeeltelijke website te verbieden aan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon:
- Die in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden
- Die de persoonlijke gegevens waar hij via de website toegang toe heeft, gebruikt om betaalde producten of diensten aan te bieden of om in grote aantallen ongevraagde berichten naar de e-mailaccounts van andere internetgebruikers te sturen (spamming), voor elk ander commercieel doel, of op een andere niet-geautoriseerde manier.
- Die valse of illegale advertenties op de website plaatst
- Die op enigerlei wijze schade toebrengt aan de reputatie van de website
- Die inbreuk maakt op de intellectuele rechten van derden
- Die de website voor illegale doeleinden gebruikt3. Onderdelen


Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van Verkopers en Kopers, Leden en geregistreerden op deze website om te bepalen of de aankoop of verkoop van een van de onderdelen vermeld op deze website wettelijk is toegestaan. Onder andere mogen de volgende onderdelen niet worden vermeld op deze website:
a. Vervalsingen, piraterij of gestolen goederen;
b. Goederen die inbreuk maken op auteursrechten, octrooien, handelsmerken, bedrijfsgeheimen of andere eigendomsrechten of rechten met betrekking tot het imago of de persoonlijkheid van derden;
c. Goederen die in strijd zijn met een wet, verordening of regelgeving;
d. Goederen die lasterlijk, smadelijk, illegaal bedreigend of illegaal intimiderend zijn;
e. Gereguleerde en gecontroleerde stoffen (inclusief vaste prijsproducten);
f. Goederen die ertoe zouden leiden dat het bedrijf een wet, verordening of regelgeving schendt.
Onverminderd het voorgaande kan het bedrijf naar eigen goeddunken op elk moment en om welke reden dan ook elk gevraagd of aangeboden onderdeel of elke inschrijving van een Verkoper of Koper verwijderen.4. Verplichtingen van verkopers en kopers


1) Verkopers en kopers verbinden zich ertoe de rechten van derden niet te schenden.

2) Verkopers en kopers verbinden zich ertoe om de technische richtlijnen en beperkingen van deze website, evenals de regels voor het gebruik van de website, te respecteren. Verkopers en kopers zijn als enigen verantwoordelijk voor de informatie, gegevens, foto's en andere elementen die zij publiceren in het kader van een advertentie of opmerking. Zij garanderen de inhoud volledig.

3) Verkopers en kopers mogen hun rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het bedrijf.

4) In geval van directe en indirecte schade, diverse kosten, veroordelingen die kunnen voortvloeien uit een vordering ingesteld door derden tegen het bedrijf als gevolg van onjuist gebruik van deze website in strijd met deze Algemene Voorwaarden, zijn verkopers en kopers als enige en exclusieve verantwoordelijk en verbinden zij zich ertoe het bedrijf te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle bedragen of vergoedingen waartoe het bedrijf wordt veroordeeld.
Misbruik of frauduleus gebruik van de diensten en/of de website is verboden. Misbruik omvat onder andere het schaden van de integriteit, de bruikbaarheid of de werking van de website of de webserver, en het interfereren of trachten te interfereren met de werking van deze website of een overeenkomst die op deze website is gesloten. Het ongeoorloofde gebruik van wachtwoorden of accounts van andere gebruikers is ook verboden en kan leiden tot verwijdering van de accounts van verkopers en kopers, zonder dat deze voorbeelden beperkend zijn.

5) Alleen verkopers die zich regelmatig hebben geregistreerd en het abonnement bij het bedrijf hebben betaald, kunnen aanbiedingen doen met betrekking tot de gevraagde onderdelen op de website.
Door een aanbieding te doen met betrekking tot een gevraagd onderdeel dat op deze website is gepubliceerd, garandeert de verkoper dat:
- hij/zij zich zal houden aan de algemene verkoopvoorwaarden die hij/zij heeft vermeld op de website en, bij gebreke daarvan, aan de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen met betrekking tot verkoop.
- indien zijn/haar aanbod wordt gekozen door de koper, hij/zij de transactie met die koper zal voltooien.

Aanbiedingen zijn niet herroepbaar, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, met name wanneer de verkoper de beschrijving van het gevraagde onderdeel aanzienlijk wijzigt nadat het verzoek om het onderdeel op de website is gepubliceerd, of wanneer er sprake is van een duidelijke typografische fout of wanneer de identiteit van de koper niet kan worden geverifieerd, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke oplossingen.
Zodra de koper het aanbod van de verkoper heeft aanvaard, is de verkoper verplicht de transactie met de koper te voltooien, tenzij de transactie verboden is op grond van de toepasselijke wetgeving of deze Algemene Voorwaarden.

6) Verkopers die gebruik willen maken van de diensten van het bedrijf en deze website verbinden zich ertoe het volgende aan het bedrijf te betalen:
- ofwel een abonnement voor een periode van één maand, stilzwijgend verlengbaar van maand tot maand en vooraf en maandelijks te betalen.
- ofwel een abonnement dat vooraf moet worden betaald voor 10 te plaatsen aanbiedingen op deze website.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor de prijs van dit abonnement te wijzigen bij elke maandelijkse verlenging. De gewijzigde prijs wordt per e-mail aan de verkopers meegedeeld. De gewijzigde bedragen zijn echter niet van toepassing op abonnementen die vóór de datum van inwerkingtreding van het nieuwe tarief zijn afgesloten, vóór het verstrijken van de lopende maand.

7) Verkopers en kopers zijn zelf verantwoordelijk voor het bepalen van hun respectieve algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de transactie. Het bedrijf raadt verkopers aan hun algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de transactie (inclusief, maar niet beperkt tot, voorwaarden met betrekking tot levering, betalingswijze, verzendkosten, verzekeringskosten, belastingen, btw, invoer- en uitvoerrechten en risico-overdracht) op te nemen in het daarvoor bestemde aanbiedingsformulier op deze website.
Verkopers en kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de betaling van alle kosten en heffingen, belastingen (direct of indirect), bijdragen en kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, transportkosten, verzekeringskosten en betalingskosten) die voortvloeien uit of verband houden met de transactie.

8) Acceptatiecriteria:
Het gebruik van de diensten is voorbehouden aan personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen sluiten en creëren volgens de toepasselijke wetgeving. Minderjarigen en andere personen die niet de wettelijke bekwaamheid hebben om deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, mogen geen gebruik maken van de diensten.
Door zich op deze website te registreren, garanderen en verklaren verkopers en kopers dat:
- zij geen minderjarigen zijn en dat zij de wettelijke bekwaamheid hebben om deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden;
- zij financieel verantwoordelijk zullen zijn voor elk gebruik dat zij maken van de diensten en/of deze website en elk gebruik van hun account door andere personen, inclusief, maar niet beperkt tot, minderjarigen die bij hen wonen;
- hun registratiegegevens waarheidsgetrouw en nauwkeurig zijn (het opzettelijk of door nalatigheid verstrekken van onjuiste informatie op het moment van registratie vormt een valse verklaring en/of fraude die kan leiden tot passende juridische stappen en mogelijk schadevergoeding).
Onverminderd het voorgaande of enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden behoudt het bedrijf zich het recht voor om zijn diensten of de toegang tot deze website te weigeren aan een persoon of bedrijf om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken.

9) Verstrekte Informatie:
Verkopers en kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de verstrekte informatie. Het bedrijf treedt uitsluitend op als passieve tussenpersoon voor de verspreiding en online publicatie van de verstrekte informatie. Verkopers en kopers zullen het bedrijf vrijwaren en vrijwaren tegen enige vordering van derden met betrekking tot de verstrekte informatie, inclusief, maar niet beperkt tot, vorderingen van derden gebaseerd op inbreuken op hun auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten in het algemeen.
De verstrekte informatie (of enig object dat daarin wordt vermeld) mag niet:
a) vals, onjuist of misleidend zijn;
b) inbreuk maken op auteursrechten, octrooien, handelsmerken, bedrijfsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot afbeeldingen of persoonlijkheidsrechten;
c) in strijd zijn met enige wet, verordening of regelgeving (inclusief, maar niet beperkt tot, wetten die consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, non-discriminatie (of misleidende reclame) regelen;
d) lasterlijk, smadelijk, onwettig bedreigend of illegaal intimiderend zijn;
e) obsceen zijn, kinderpornografie bevatten, volwasseneninhoud bevatten of schadelijk zijn voor minderjarigen;
f) virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots of andere computerprogramma's bevatten die bedoeld zijn om systemen, gegevens of persoonlijke informatie te beschadigen, te verstoren, heimelijk te onderscheppen of te onteigenen;
g) ongevraagde e-mails of instantberichten naar personen sturen zonder hun toestemming of zonder de door de wet erkende rechten, zoals ongevraagde reclame, kettingbrieven of andere vormen van ongevraagde directe prospectie;
h) promotionele berichten online plaatsen;
i) een inbreuk vormen op de privacyrechten of andere rechten van derden;
j) in strijd zijn met het privacybeleid van het bedrijf.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de verstrekte informatie te verwijderen die volgens het bedrijf onverenigbaar is met de geest van deze Algemene Voorwaarden of die mogelijk een inbreuk vormt op de rechten van derden.

10) Sancties:
Bij schending van deze Algemene Voorwaarden, het misbruik van de diensten en/of de website, het schenden van de rechten van derden of enige andere actie die het bedrijf schade kan toebrengen, behoudt het bedrijf zich het recht voor om de toegang tot de diensten en/of de website te schorsen of te beëindigen en de verstrekte informatie te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken. Daarnaast kan het bedrijf juridische stappen ondernemen en/of schadevergoeding eisen.5. Privacybeleid


De gegevens die het Bedrijf verwerkt, vallen in twee categorieën: gegevens die Verkopers en Kopers verstrekken en gegevens die automatisch worden verzameld. Meer specifiek:
- Hun contactgegevens/informatie wanneer Verkopers en Kopers hun verzoeken of aanbiedingen voor onderdelen op deze website willen publiceren: naam, voornaam, adres, postcode, stad, land, wachtwoord, e-mail, telefoon, mobiel.
- Wanneer Verkopers en Kopers hun profiel en zoekinstellingen op deze website registreren: de kenmerken van de onderdelen die Verkopers en Kopers op de website invoeren.
- Alle gegevens, van welke aard dan ook, die Verkopers en Kopers vrijwillig aan het Bedrijf verstrekken, zowel in het kader van de producten en/of diensten van het Bedrijf als bij uitwisselingen van communicatie, zoals het verzenden van berichten of vragen op deze website, communicatie via e-mail met het Bedrijf, deelname aan discussieforums, inschrijving op de nieuwsbrief, informatie-enquêtes, documentdownloads, etc.
- Hun TCP/IP-adres, het merk en de laatste versie van hun browser en de laatst bezochte webpagina.

2) Om Verkopers en Kopers gemakkelijker toegang te geven tot hun persoonlijke ruimte, kan het Bedrijf het volgende via een cookie registreren:
- Hun toegangscode
- Hun wachtwoord
Een cookie is een klein bestand dat door de server van het Bedrijf wordt verzonden en wordt opgeslagen op de harde schijf van de computer van Verkopers en Kopers. Het houdt bij welke website is bezocht en bevat een aantal gegevens met betrekking tot dat bezoek. De cookies van het Bedrijf dienen voornamelijk om de website te laten functioneren (technische sessiecookies).
Het Bedrijf kan ook gegevens van Verkopers en Kopers verwerken die afkomstig zijn van derden, in het kader van een overdracht waarbij het Bedrijf de begunstigde is.
Het Bedrijf maakt ook gebruik van cookies om:
- Deze website efficiënter bij te werken
- Verkopers en Kopers later te kunnen contacteren voor de onderstaande doeleinden
- Statistieken te genereren.

3) De hierboven genoemde informatie wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:
- Om Verkopers en Kopers toegang te geven tot de advertentieservices op deze website
- Om statistieken bij te houden over het bezoek aan verschillende secties van het Bedrijf en de verschillende websites
- Om facturen of bewijs van bestelling van advertenties op de websites te kunnen versturen
- Om per e-mail aan Verkopers en Kopers een lijst van advertenties te sturen die overeenkomen met de criteria die ze zoeken (e-mailmeldingen)
- Om informatie, zowel commercieel als niet-commercieel, over haar activiteiten, die van haar groepsmaatschappijen of andere nuttige communicatie met betrekking tot haar doelstellingen of de doelstellingen van haar groepsmaatschappijen, inclusief de verkoop van producten en diensten, naar Verkopers en Kopers te sturen
- Om vragen van Verkopers en Kopers te beantwoorden en algemene inschrijvingen te beheren, inclusief betalingen
- Om snel contact op te nemen met Verkopers en Kopers
- Om de interesses van Verkopers en Kopers beter te identificeren
- Om de navigatie en zoekopdrachten van Verkopers en Kopers op deze website te vergemakkelijken.

4) Wanneer de wet dit vereist, wordt voorafgaande toestemming van Verkopers en Kopers gevraagd voor dit doel bij het verzamelen van hun gegevens. Als Verkopers en Kopers in de toekomst geen contact meer willen ontvangen (met name via e-mail), kunnen ze contact opnemen met het Bedrijf via dit e-mailadres: Admin@AutoRecup.be
In dit verband zullen de eventueel verzonden communicaties aan Verkopers en Kopers via e-mail altijd een link bevatten waarmee ze zich kunnen uitschrijven als ze dat willen.
De informatie wordt zowel intern als extern gebruikt en kan dienovereenkomstig worden overgedragen aan andere natuurlijke of rechtspersonen die contractueel verbonden zijn met het Bedrijf. Dit omvat zowel de overdracht van gegevens aan geïnteresseerde partijen voor een geplaatst aanbod, mits dit een overdracht vormt, als de syndicatie van advertenties met gelieerde websites. Dit omvat ook de overdracht van gegevens aan personen buiten de Europese Unie in staten die een passend niveau van gegevensbescherming waarborgen.
Persoonsgegevens worden op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of de politiediensten zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar ervan verstrekt.
Het Bedrijf heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om verlies, misbruik of wijziging van de ontvangen informatie op deze website te beschermen.
Bij betaling met een creditcard wordt het nummer daarvan versleuteld via internet aan het Bedrijf doorgegeven.

5) Werknemers van het Bedrijf die toegang hebben tot de gegevens van Verkopers en Kopers hebben een strikte geheimhoudingsplicht.
Het Bedrijf kan een partnerschap of speciale relatie hebben met internetreclamebureaus die de gegevens van Verkopers en Kopers als verwerkers zouden ontvangen. Technologie evolueert. Het Bedrijf kan daarom verwerkingen uitvoeren die nog niet zijn voorzien in deze algemene voorwaarden. In dat geval zal het Bedrijf contact opnemen met Verkopers en Kopers voordat het hun gegevens opnieuw gebruikt, om hen op de hoogte te stellen van de wijzigingen in de regels en hen de mogelijkheid te geven deze hergebruik indien nodig te weigeren.
Overeenkomstig de wet hebben Verkopers en Kopers het recht om toegang te krijgen tot informatie over henzelf en om eventuele onjuistheden te corrigeren. Op verzoek hebben ze de mogelijkheid om kennis te nemen van de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben en eventuele onnauwkeurigheden te corrigeren. Als ze van deze rechten gebruik willen maken, kunnen ze contact opnemen met het Bedrijf op het onderstaande adres.
Natuurlijk hebben ze ook altijd de mogelijkheid om hun persoonlijke gegevens te wijzigen. Hiervoor moeten ze naar hun Persoonlijke Ruimte gaan en hun contactgegevens wijzigen.
Bij problemen kunnen Verkopers en Kopers contact opnemen met het Bedrijf op het volgende adres:
Juan Van Steyvoort
Avenue de Messidor 35, 1180 Brussel (België)
e-mail: Admin@AutoRecup.be6. Intellectuele eigendom


1) Het bedrijf bezit alle intellectuele en industriële eigendomsrechten (auteursrechten, ontwerpen en modellen, handelsmerken, software, databases, etc.) met betrekking tot alle elementen van deze website (inclusief teksten, afbeeldingen, logo's, knoppen, afbeeldingen, HTML-code, databases en pictogrammen), zowel visueel als auditief, inclusief de onderliggende technologie. Ze blijven het exclusieve eigendom van het bedrijf.

2) De informatie, logo's, ontwerpen, handelsmerken, modellen, slogans, grafische vormgeving en in het algemeen de advertenties en hun inhoud, toegankelijk via deze website, zijn ook beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door het bedrijf en/of de betreffende derde partij, zijn verkopers en kopers niet gemachtigd om de elementen op deze website te wijzigen, reproduceren, verhuren, lenen, verkopen, verspreiden of originele of afgeleide werken te creëren op basis van de aanwezige elementen op deze website.

Het is daarom verboden (en verkopers en kopers kunnen geen toestemming verlenen aan anderen) om elementen die worden uitgezonden en verkocht op deze website te kopiëren, verspreiden, wijzigen, identieke, soortgelijke of concurrerende originele of afgeleide elementen te creëren, inclusief het beschermde en vormgegeven concept, de ontwerp- of assemblageomkering, of op enige andere manier proberen de broncode te achterhalen, verkopen, toewijzen, sublicentiëren of op welke manier dan ook enig recht met betrekking tot deze website en de inhoud ervan overdragen. Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of gebruik, in welke vorm dan ook en via welk medium dan ook, van alle of een deel van de beschermde elementen van de website is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Verzoeken hieromtrent kunnen worden gericht aan het volgende e-mailadres: Info@AutoRecup.com

3) Verkopers en kopers garanderen aan het bedrijf dat zij alle intellectuele en industriële eigendomsrechten (auteursrechten, handelsmerken, ontwerpen en modellen, software, databases, beeldrechten, etc.) bezitten met betrekking tot elk element dat op deze website is geplaatst (foto, logo, handelsmerk, etc.). Verkopers en kopers verbinden zich ertoe alle mogelijke kosten, vergoedingen, schadevergoedingen of juridische kosten te dragen met betrekking tot rechten die derden kunnen claimen tegen het bedrijf wegens schending van deze garantie. In geen geval kan het bedrijf aansprakelijk worden gesteld tegenover wie dan ook voor enige klacht of juridische actie die door een derde partij wordt ingediend en beweert dat het gebruik van enig inhoudselement van deze website, of een van de producten of diensten die op de website worden aangeboden, inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht.

4) Tenzij uitdrukkelijk geweigerd, zonder motivering, is het toegestaan om een hyperlink naar de homepage van deze website te maken. Elke hyperlink naar een interne pagina van deze website is daarom verboden, behalve met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het bedrijf.
In alle gevallen moet elke link onmiddellijk worden verwijderd op eenvoudig verzoek van het bedrijf.7. Aansprakelijkheid


1) Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, zoals inkomstenverlies, gegevensverlies, verlies van klanten, financiële of commerciële schade, gederfde winst of immateriële schade.

2) Deze website dient in geen geval als een opslagmedium voor gegevens en bestanden van verkopers en kopers. Verkopers en kopers zijn verantwoordelijk voor het opslaan van hun gegevens en bestanden op een ander opslagmedium dan deze website.

3) Het bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele ongemakken of schade als gevolg van het gebruik van het internet, waaronder een onderbreking van de dienst, externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen, of enige gebeurtenis die wordt gekwalificeerd als overmacht volgens de jurisprudentie.

4) Op dezelfde manier kan het bedrijf niet verantwoordelijk worden gehouden als gevolg van overmacht of enige andere oorzaak buiten zijn wil om, voor wijzigingen in de werking van deze website of voor annuleringen of andere gebeurtenissen. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de uitvoering van een verzoek tijdelijk op te schorten in geval van tijdelijke overmacht. Dit totdat de omstandigheden die dit hebben veroorzaakt zijn verdwenen. Als daarentegen de overmachtsituatie permanent van aard is, kunnen de partijen maatregelen nemen om het contract te beëindigen zonder verplichting tot schadevergoeding.

5) Op sommige pagina's bevat deze website hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites die worden beheerd door derden. Het bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit of juistheid van deze inhoud of deze websites. Het bedrijf kan ook niet worden beschouwd als goedkeuring, publicatie of autorisatie van deze websites of inhoud. Daarom zijn de exploitanten van deze websites als enige verantwoordelijk voor de naleving van wetten en voorschriften die van toepassing zijn op de producten en diensten die zij op hun website te koop aanbieden, met name met betrekking tot consumentenbescherming, verkoop op afstand, prijsregulering, enz.

6) Het bedrijf heeft alleen een inspanningsverplichting voor alle stappen voor toegang tot de website en de aangeboden diensten, namelijk het verbinden van kopers en verkopers. Deze website is uitsluitend een online uitwisselingsplaats waar kopers de onderdelen kunnen vermelden die ze zoeken en waar verkopers aanbiedingen kunnen doen met betrekking tot deze onderdelen. Het bedrijf speelt geen enkele rol in de transactie tussen de verkoper en de koper.
Tenzij anders vermeld, verkoopt het bedrijf geen enkel object, inspecteert en onderzoekt het geen enkel onderdeel dat wordt vermeld, heeft het er geen kennis van en biedt het geen enkele garantie met betrekking tot de kwaliteit, verhandelbaarheid, wettigheid of veiligheid van deze onderdelen. Het bedrijf voert ook geen controle, verificatie uit en garandeert niet de waarheidsgetrouwheid of nauwkeurigheid van de beschrijving van de verkochte of gevraagde onderdelen, de bekwaamheid en/of capaciteit van de verkopers om deze onderdelen te verkopen, noch de bekwaamheid en/of capaciteit van de kopers om deze onderdelen te kopen.
Verkopers en kopers zijn als enige verantwoordelijk voor hun transactie en ontheffen het bedrijf uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid.8. Beëindiging


1) Het bedrijf heeft het recht om op elk moment na de inwerkingtreding van het Contract de volledige of gedeeltelijke beëindiging van het Contract uit te spreken:
- in geval van niet-nakoming door verkopers en kopers van een van de verplichtingen die zijn opgelegd door deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, acht (8) kalenderdagen na ontvangst door verkopers en kopers van een e-mail of aangetekende brief met ontvangstbevestiging waarin zij in gebreke worden gesteld om de betreffende tekortkoming te verhelpen en zonder resultaat te blijven, kan het bedrijf het Contract van rechtswege beëindigen, onverminderd alle schadevergoedingen waarop het bedrijf aanspraak kan maken op grond van deze voorwaarden.
- indien verkopers en kopers het onderwerp zijn van een faillissementsprocedure, liquidatie of gerechtelijke reorganisatie, met inachtneming van de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen en met name de bevoegdheid van de curator om voortzetting van het Contract te eisen.

2) Verkopers en kopers hebben het recht om het Contract op elk moment te beëindigen, vanaf de aanvaarding van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, door dit aan het bedrijf mee te delen door middel van een verzoek tot beëindiging per e-mail vanaf het bij de registratie gebruikte adres, met inachtneming van een opzegtermijn van vijftien dagen vanaf de ontvangst van het beëindigingsbericht door het bedrijf.9. Diversen


1) De Algemene Gebruiksvoorwaarden vormen de enige overeenkomst tussen de partijen en hebben voorrang boven enig ander document. Indien een bepaling ontbreekt, wordt deze geacht te zijn geregeld door de gangbare praktijken in België.
In het geval dat een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden nietig en onafdwingbaar zou worden verklaard door een wetswijziging, regelgeving of gerechtelijke beslissing, tast dit op geen enkele wijze de geldigheid en naleving van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden aan.

2) Het bedrijf behoudt zich het recht voor om bepaalde wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden indien dit nodig is, met name in geval van technische, wettelijke of jurisprudentiële ontwikkelingen of na de lancering van nieuwe diensten op de huidige website.
Verkopers en kopers worden op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen per e-mail op het bij de registratie verstrekte adres.

3) Het feit dat een van de partijen geen beroep doet op een tekortkoming van de andere partij met betrekking tot een van de verplichtingen in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van de betreffende verplichting.

4) Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden in geen geval beschouwd als een partnerschap, een joint venture of enige andere associatie tussen de contracterende partijen. Geen enkele verplichting die voortvloeit uit de wet op de arbeidsovereenkomsten van 1978 is van toepassing op de verhouding tussen partijen, waarbij het bedrijf zich beperkt tot de rol van onafhankelijke tussenpersoon.10. Abonnementen


1. Het abonnement wordt automatisch verlengd, maandelijks, door stilzwijgende verlenging. De klant kan op elk moment het abonnement stopzetten door eenvoudigweg een e-mail te sturen naar info@AutoRecup.com, uiterlijk een week voor het einde van de termijn.
2. Het abonnement moet maandelijks vooraf worden betaald, uitsluitend via bankoverschrijving.
3. Elke ontvangen betaling geeft recht op een factuur van AutoRécup. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag resulteert automatisch in het verbod voor de klant om toegang te krijgen tot de contactgegevens van de aanvragers van onderdelen. De klant krijgt opnieuw toegang zodra AutoRecup de volledige betaling van de verschuldigde bedragen heeft ontvangen.
4. Het niet betalen van een factuur leidt automatisch tot de betaling van een rente van 15% per jaar. Het niet betalen van twee opeenvolgende facturen leidt automatisch tot beëindiging van het huidige contract, uitsluitend door toedoen van de klant, en resulteert in forfaitair geschatte schadevergoeding van 250 euro.11. Toewijzing van bevoegdheid


Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking tot de interpretatie, uitvoering en beëindiging ervan vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, in de Franse taal, in België.

In geval van geschil of verschil van mening verbinden de partijen zich ertoe al het mogelijke te doen om tot een minnelijke schikking te komen voordat eventuele gerechtelijke procedures worden gestart.